Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2017

beetle
6115 d456
Każdego z nas dopadnie rzeczywiść.....
beetle
9841 4ce9
Reposted frompr0n pr0n viatazniebieskimi tazniebieskimi
beetle
beetle
Reposted fromsfm sfm viasowa sowa
beetle
beetle
Czasem wyglądam w lustrze jak milion dolarów. Czasem jak jeden zmięty dolar, do którego przykleiła Ci się w kieszeni guma do żucia. Zaakceptowanie tego faktu jest prawie tak przełomowym wydarzeniem życiowym jak nauczenie się tabliczki mnożenia.
— riennahera
Reposted frommadeliine madeliine viaazathiana azathiana

February 24 2017

4547 f95b

blue-jupiter:

This pretty much sums me up

beetle
4603 5e89
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialexxie lexxie

February 22 2017

beetle
5945 7842 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viagoszko goszko
beetle

February 21 2017

6237 b2b2

July 07 2015

beetle
1490 36fa 500
Reposted fromEllaElla EllaElla viaseksgrupowy seksgrupowy

July 06 2015

beetle
2041 5fd5
Reposted frommisza misza viaperfectlylonely perfectlylonely

July 04 2015

beetle
8731 e39c 500
beetle
beetle
9016 9662 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viapanimruk panimruk

July 03 2015

beetle
4622 508d
beetle
7554 3fe7
Reposted fromunforgiving unforgiving viassozs ssozs

July 01 2015

beetle
9211 4f6a
Reposted fromriseme riseme viaMerlinka Merlinka
beetle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl