Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 30 2016

beetle
beetle
9655 4173
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoutkapa outkapa
beetle
8508 0f66
Reposted fromGIFer GIFer viaorelh orelh
beetle
beetle
Reposted fromlaluna laluna viakajakkowalik kajakkowalik

December 29 2016

beetle
9109 b443
Reposted fromWhat-Porn What-Porn
beetle
9638 4a14
Reposted fromWhat-Porn What-Porn
beetle
3666 faf7
Reposted fromWhat-Porn What-Porn
beetle
beetle

"Posłuszne kobiety rzadko tworzą historię"

— Elisabeth Kerri Mahon
beetle
beetle
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
Reposted fromunco unco viamaciagowka maciagowka

December 26 2016

beetle
2068 fe03
Reposted frommisza misza viasoSad soSad

December 23 2016

beetle
7846 2258
Reposted fromennomane ennomane viaretaliate retaliate
beetle
8522 3f2e 500
Reposted fromsecretoflife secretoflife viamishasta mishasta
beetle
7049 682c
Reposted fromMilkyJoe MilkyJoe viahighhopes highhopes
beetle
Neurotyk to człowiek, który interpretuje wszystkie fakty p r z e c i w k o sobie.
— Anaïs Nin
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasmalldoll smalldoll
beetle
8406 d01f 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viamyshirt myshirt
beetle
0764 1da7
beetle
5620 dbbb 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viapanimruk panimruk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl